Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Huisarts en Zorgverzekeraar

De huisarts wordt bij aanvang én beëindiging van de behandeling geïnformeerd, tenzij daar bezwaar tegen is. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) te melden aan de zorgverzekeraar als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode die deze gegevens beschermt.
Mocht u bezwaar hebben tegen de vermelding van uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt u dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

DBC systematiek (Diagnose Behandel Code)

Alle afgesloten DBC’s moeten geregistreerd worden in het centrale DBC Informatie Systeem (DIS). Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze registratie is voor statistische en kostenbeperkende doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd en persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, etc.) worden niet gedeeld. De informatie van het DIS wordt niet met de zorgverzekeraar gedeeld.

Klachten

Mocht u een klacht over uw behandeling hebben dan kunt u deze het beste direct kenbaar maken. Er kan dan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing. Als u deze niet acceptabel vindt kunt u ook overwegen een klacht in te dienen bij een van de volgende instanties:
Klachtencommissie Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg