Psychotherapie

Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie wordt voorgesteld bij de behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever is dan medicatie. Het doel van psychotherapie is om de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat soms gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet het eeuwige geluk maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u de problemen beter leert hanteren.

De psychotherapeut is in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater.

Een psychotherapeut is goed opgeleid om op basis van de klachten van de cliënt, van zijn actuele situatie en van zijn levensgeschiedenis tot een probleemanalyse te komen, en een advies voor behandeling op te stellen. Daarnaast is de psychotherapeut erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren, overdracht en tegenoverdracht gevoelens te herkennen en een complexe behandelmethode uit te voeren.

Soorten psychotherapie

Psychotherapie wordt gegeven aan kinderen, aan adolescenten, aan volwassenen en aan ouderen. Dit kan in de vorm van individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, relatietherapie of gezinstherapie.

Individuele psychoanalytische psychotherapie (citaat www.nvpp.nl)

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten. Het gaat altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander.
Samen met de therapeut ontdekt de cliënt achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder geweest is.

Psychoanalytische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve therapie, kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. Tegenwoordig wordt het vaak Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd.

Relatie- en Gezinstherapie (citaat www.nvrg.nl)

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.
Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.
BIG registratienummer psychotherapie 29049045816
BIG registratienummer GZ psycholoog 9049045825
Kamer van Koophandel 34345972